Jasna wizja przyszłości Reykjaviku Przeczytaj program partii Viðreisn w skrócie

 

Viðreisn jest partią liberalną, nastawioną na międzynarodową współpracę. Przy tworzeniu swojego programu i w swojej działalności opiera się na ideach równości oraz liberalizmu. Główne założenia programu Viðreisn bazują na czterej podstawach: liberalizm i równouprawnienie, sprawiedliwe społeczeństwo, równowaga ekonomiczna oraz międzynarodowa współpraca.

 

Viðreisn pragnie tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo, w którym interes publiczny ma pierwszeństwo przed interesem prywatnym, a wszystkie osoby, rodziny oraz przedsiębiorstwa są równe wobec prawa.

 

Liberalizm i równouprawnienie

Liberalizm, wolność oraz równouprawnienie stanowią myśl przewodnią Viðreisn we wszystkich obszarach. Wszystkim mieszkańcom kraju należy stworzyć równe możliwości i wspierać tych, którzy nie są w stanie z nich korzystać.

 

● Viðreisn dąży do wolnego i otwartego społeczeństwa, w którym panuje równowaga między wolnością jednostki, równouprawnieniem oraz solidarnością.
● Odrzucamy jakąkolwiek dyskryminację ze względu na płeć.
● Celebrujemy różnorodność i pilnujemy, żeby nikt nie był poszkodowany przez przynależność do grupy mniejszościowej.
● Wszyscy powinni mieć prawo do opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz edukacji.
● Viðreisn strzeże i szanuje wolność opinii i wypowiedzi każdego człowieka oraz do prawo do rozwijania i wykorzystywania swoich talentów na własnych zasadach.
● Zasoby naturalne stanowią wspólne dobro narodu i należy je wykorzystywać w sposób rozsądny i zrównoważony. Za dostęp do nich należy płacić cenę rynkową.
● Viðreisn dąży do tego, by każde pokolenie pozostawiało swoje otoczenie i odnawialne zasoby przyszłym pokoleniom w takim samym lub lepszym stanie.
● Władzę powinna być bardziej rozproszona i należy pobudzać pomysłowość na wszystkich polach.
● Viðreisn dąży do wolnego i otwartego rynku, który daje ludziom i przedsiębiorstwom realne możliwości i tworzy grunt dla nowych pomysłów i innowacji.
● Viðreisn odrzuca monopolizm oraz brak zróżnicowania, które ograniczają wolność i działają przeciw równouprawnieniu.
● Stawiamy dobro konsumentów na pierwszym miejscu.

 

Sprawiedliwe społeczeństwo

Jedną z podstaw szczęśliwego społeczeństwa stanowi szacunek dla praw człowieka. Należy je zapewniać i ich bronić w ramach państwa prawa poprzez sprawnie działające instytucje.

 

● Prawa człowieka stanowią nierozłączną część liberalizmu i należy je wzmacniać na każdym polu.
● Prawa człowieka stanowią podstawę rozwoju i stabilności, które może zapewnić tylko aktywna demokracja.
● Sprawiedliwe społeczeństwo opiera się na sprawnym i funkcjonującym państwie prawa.
● Szacunek dla praw człowieka stanowi podstawę ogólnego zaufania do władz oraz publicznych urzędów.
● Prawa człowieka dotyczą najważniejszych wartości ludzkich. Społeczeństwo nie może nigdy stracić czujności wobec obrony praw jednostek.

 

Równowaga ekonomiczna

Wytwarzanie dóbr poprzez pracę umysłową oraz rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych stanowią niezbędną podstawę równowagi ekonomicznej, konkurencyjności oraz warunków życiowych, które powinny być przynajmniej na równym poziomie z krajami sąsiednimi. Równowaga ekonomiczna zostanie osiągnięta wyłącznie przez stabilną walutę.

 

● Viðreisn dąży do organizacji życia gospodarczego, tak by brać pod uwagę potrzeby osób znajdujących się w gorszej sytuacji oraz wspólny interes społeczeństwa, w którym żyjemy.
● Należy zrewidować obecną politykę monetarną, żeby zagwarantować konkurencyjny poziom stóp procentowych i zminimalizować wpływ wahań kursu waluty na społeczeństwo i firmy. Cele te można najlepiej osiągnąć przez przyjęcie waluty euro.
● Stabilność ekonomiczna nie zostanie osiągnięta bez stabilizacji społecznej. Należy zapewnić równość, równe prawa i mobilność społeczną.
● Skarb państwa oraz gminy powinny z zasady funkcjonować bez deficytu, a zadłużenie powinno być umiarkowane.
● Konkurencja działa na rzecz lepszej sytuacji społeczeństwa poprzez innowacje, większą podaż oraz niższe ceny. Krajowe oraz międzynarodowe branże powinny móc działać bez barier konkurencyjnych.
● Wolny rynek oraz dobra etyka biznesowa pełnią funkcję kontrolną i działają na rzecz rozwoju ekonomicznego. Przejrzyste prawo tworzy ramy życia gospodarczego kierując się stabilnością oraz ostrożnością pod względem makroekonomicznym.

 

 Współpraca międzynarodowa

Narody świata muszą pracować razem nad znalezieniem rozwiązania dla wielu kwestii, które dotyczą wszystkich mieszkańców ziemi. Islandia powinna być aktywna w społeczeństwie międzynarodowym i działać na rzecz pokojowej współpracy i zwiększenia handlu między krajami. Współpraca z krajami Zachodu zwiększyła dobrobyt narodu i tworzy podstawę silnej pozycji Islandii, jeśli chodzi o konkurencyjność. Unia Europejska stanowi odpowiednią przestrzeń dla liberalnej Islandii.

 

● Współpraca z innymi narodami jest dla Islandii niezbędna i powinniśmy możliwie aktywnie w niej uczestniczyć. Prywatne interesy powinny zawsze ustępować interesom ogólnym podczas międzynarodowej współpracy.
● Współpraca z innymi krajami nordyckimi oraz w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także członkostwo w NATO oraz w ONZ okazały się dla Islandii owocne.
● Pełne członkostwo w Unii Europejskiej wywrze pozytywny wpływ na sytuację Islandii.
● Międzynarodowa współpraca zapewnia prawa człowieka i je chroni, działa na rzecz pokoju, jest niezbędna, żeby zapewnić ochronę środowiska, poprawia ochronę konsumentów oraz zapewnia lepsze prawa pracowników.
● Ważne, żeby Islandia podjęła zdecydowane działania w sprawach klimatycznych i aktywnie uczestniczyła w międzynarodowej współpracy w celu rozwiązania tego problemu.
● Islandia powinna ambitnie podchodzić do międzynarodowej pomocy humanitarnej, pomocy rozwojowej oraz przyjmowania uchodźców.

 

Sugestie, uwagi oraz pomysły dotyczące programu Viðreisn można wysyłać na adres vidreisn@vidreisn.is.

 

Odpowiednia komisja programowa rozpatrzy nadesłany materiał. Praca komisji programowych jest otwarta dla wszystkich członków partii.