Skipulags- og starfsreglur landshlutaráða Viðreisnar

Landshlutaráð

 

1. grein
Einstök félög Viðreisnar innan hvers kjördæmis, sem taka til minnst eins sveitarfélags, mynda með sér sameiginlegt ráð er nefnist landshlutaráð. Bæði Reykjavíkurkjördæmin skulu þó tilheyra einu landshlutaráði. Landshlutaráð Viðreisnar eru: Reykjavíkurráð, Suðurvesturráð, Norðvesturráð, Norðausturráð og Suðurráð.

 

2. grein
Landshlutaráð halda uppi félagsstarfi í kjördæminu, fjalla um málefni kjördæmisins og önnur verkefni. Stjórn landshlutaráðs á sæti í ráðgjafaráði Viðreisnar, sbr. grein 6.2. í samþykktum flokksins.

 

Skipan landshlutaráðs

 

3. grein
Flokksfélög Viðreisnar kjósa fulltrúa í landshlutaráð. Umboð fulltrúa í landshlutaráði miðast við aðalfund landshlutaráðs. Hvert félag á einn fulltrúa fyrir hverja 20 fullgilda félagsmenn, þó aldrei færri en einn auk sjálfkjörinna ráðsmanna. Formenn flokksfélaga, sveitarstjórnarmenn, Alþingismenn og varaþingmenn Viðreisnar eru sjálfkjörnir í landshlutaráð síns kjördæmis. Sama gildir um þá sem áður hafa verið kjörnir á Alþingi, í sveitarstjórnir eða kjörnir í trúnaðarstörf á landsþingi Viðreisnar og eru ennþá fullgildir félagar í Viðreisn.

 

Stjórn landshlutaráðs og verkefni hennar

 

4. grein
Stjórn landshlutaráðs skal skipuð alls fimm fulltrúum, þar af einum sem ungliðahreyfingar kjördæmisins skipa úr sínum röðum. Skal formaður kosinn sérstaklega. Tryggja skal jöfn hlutföll kynjanna í skipan stjórnar.

 

5. grein
Stjórn landshlutaráðs skal annast framkvæmdastjórn ráðsins. Fara með fjármálalegan rekstur þess og annast sameiginlegar eignir flokksins í kjördæminu. Stjórnin skal halda að minnsta kosti einn stjórnarfund á ári. Sérstaklega skal boða fundi í aðdraganda Alþingiskosninga og sveitarstjórnarkosninga.

 

6. grein
Stjórn ráðsins skipar fjármálaráð fyrir hverjar Alþingiskosningar, sem starfar samkvæmt reglum sem stjórn Viðreisnar setur. Meðferð fjármuna og reikningsskil skulu vera í samræmi við lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda sem og aðrar reglur um fjárreiður stjórnmálasamtaka og landslög. Fjármálaráð ber að skila reikningum til framkvæmdastjóra Viðreisnar og skulu taka mið af því að ársreikningur flokksins er samstæðureikningur.

 

Kosningar

 

7. grein
Landshlutaráð annast framboð Viðreisnar til Alþingis í sínum kjördæmum. Uppstilling er meginregla við skipan framboðslista Viðreisnar en aðrar aðferðir, s.s. prófkjör, eru heimilar. Ákvörðun um hvaða aðferð er beitt er í höndum stjórnar viðkomandi landshlutaráðs. Landshlutaráð skal skipa uppstillingarnefnd sem starfar samkvæmt reglum sem stjórn Viðreisnar setur. Uppstillingarnefndum er heimilt að gera óbindandi skoðanakannanir í kjördæminu til að undirbúa uppstillingu. Uppstillingarnefnd skal bera tillögu sína að framboðslista undir landshlutaráð til samþykktar eða synjunar. Sé tillögu uppstillingarnefndar synjað af landshlutaráði ber að endurtaka uppstillingu. Ef uppstillingu er ekki beitt, skal fara að þeim reglum sem stjórn Viðreisnar setur um þá aðferð sem viðhöfð er við val á lista. Um samþykki slíkra lista fer með sama hætti og að framan greinir. Þegar ákveða skal framboð, skulu allir sem sæti eiga í viðeigandi landshlutaráði boðaðir með tryggum hætti til fundar, með minnst fimm daga fyrirvara. Með fundarboði skal fylgja dagskrá fundar. Til þess að framboðslisti sé lögmætur þarf hann að vera samþykktur af meirihluta atkvæðisbærra fundarmanna. Skylt er að hafa atkvæðagreiðslu leynilega, sé þess óskað. Staðfesting stjórnar Viðreisnar á framboðslista í heild þarf að liggja fyrir áður en hann er borinn fram í nafni flokksins. Flokksfélög innan landshlutaráðs í hverju sveitarfélagi skulu annast framboð Viðreisnar til sveitarstjórnar. *

 

8. grein
Í aðdraganda Alþingiskosninga skal stjórn landshlutaráðs skipa kosningastjórn.

 

Aðalfundur

 

9. grein
Aðalfundur landshlutaráðs skal haldinn ár hvert og eigi síðar en fyrir lok marsmánaðar. Fundinn skal boða í öllum aðildarfélögum með minnst tveggja vikna fyrirvara. Stjórnin boðar til aðalfundar, ákveður fundarstað og tíma og gildir hið sama um aðra fundi ráðsins. Framboð til stjórnar skal sendast með netpósti til formanns stjórnar a.m.k. 7 dögum fyrir aðalfund.

 

10. grein
Á aðalfundi landshlutaráðs skal eftirtalið tekið fyrir:
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar lagðir fram, staðfestir af skoðunarmönnum
3. Kosning formanns
4. Kosning fjögurra stjórnarmanna
5. Kosning tveggja varamanna
6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
7. Önnur mál
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í aðalfundi.

 

11. grein
Nú óskar að minnsta kosti þriðjungur landshlutaráðsmanna eða 15 landshlutaráðsmenn, eftir því hvor hópurinn er minni, skriflega eftir því við stjórn ráðsins að fundur verði haldinn í ráðinu um tiltekið mál og skal stjórnin þá verða við þeirri ósk eigi síðar en 14 dögum eftir móttöku hennar.

 

12. grein
Skipulags- og starfsreglur þessar eru samþykktar í stjórn Viðreisnar 24. mars 2017.

*Uppfært í stjórn Viðreisnar 22. janúar 2021